Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Bz-Soft, s. r. o., so sídlom Ťatliakova 1823/2, Dolný Kubín 026 01, IČO: 36 438 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17002/L (ďalej len „Bz-Soft“) vydáva podľa § 40 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet (ďalej len „všeobecné podmienky“), ktoré upravujú podmienky poskytovania služby, ako aj práva a povinností Bz-Softu ako poskytovateľa služby a fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú Bz-Soft o poskytovanie služby a uzavrú s ním zmluvu o pripojení.
 1. Bz-Soft je oprávnený poskytovať službu v zmysle zákona o elektronických komunikáciách na základe oznámenia Telekomunikačnému úradu SR a to v mestách Dolný Kubín a Ružomberok.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

 1. Služba je verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet poskytovaná prostredníctvom verejnej bezdrôtovej prístupovej siete typu bod – multibod (mikrovlné pripojenie) Bz-Softu. spoplatňovaná je prostredníctvom produktov, ktorých názov, predmet, obsah, vlastnosti a podmienky poskytovania sú vymedzené v platnej Tarife.
 1. Internet je celosvetová počítačová sieť, umožňujúca účastníkom komunikovať medzi sebou, používať technické, programové a informačné zdroje iných výpočtových systémov zapojených do Internetu, riadiacich sa množinou komunikačných protokolov TCP/IP.
 1. Prístup do siete Internet je Bz-Softom poskytované pripojenie jednotlivého zariadenia alebo siete účastníka do Internetu umožňujúce používať jeho jednotlivé aplikácie, napr. e-mail, www, FTP, diskusné skupiny.
 1. Doplnkové služby sú služby umožňujúce využívanie aplikácií, ako napríklad elektronická pošta, doménové služby, služby www serverov, služby diskového priestoru k službe www serverov.
 1. Zmluva o pripojení je zmluva o poskytovaní služby uzavretá medzi Bz-Softom a účastníkom; jej súčasťou je špecifikácia služby, tieto všeobecné podmienky a tarifa.
 1. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada Bz-Soft o poskytovanie služby.
 1. Účastník je záujemca, s ktorým Bz-Soft uzavrel zmluvu o pripojení; účastník a Bz-Soft sa spoločne označujú ako zmluvné strany.
 1. Tarifa je platný sadzobník cien za poskytovanie služby vydávaný Bz-Softom, ktorý obsahuje aj podmienky uplatňovania cien; tarifa obsahuje tiež bližšiu špecifikáciu spôsobu a podmienok poskytovania služby.
 1. Zriaďovací protokol je doklad, ktorým Bz-Soft potvrdzuje, že služba bola účastníkovi sprístupnená.
 1. Prístupové meno a heslo slúžia na overenie prístupu účastníka pri prihlasovaní sa do siete Bz-Softu. Prístupové meno je pridelené účastníkovi Bz-Softom.
 1. Sieť Bz-Softu je elektronická komunikačná sieť, ktorú tvorí súbor navzájom prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných Bz-Softom a používaných na prenos dát; súčasťou siete sú jej rozhrania.
 1. Porucha v poskytovaní služby je stav, ktorý znemožňuje používanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite a na obnovenie ktorých je potrebné vykonať technický zásah alebo prevádzkové opatrenie.
 1. Vírus je počítačový program, ktorý sa od iných programov líši najmä tým, že je schopný sa šíriť aj bez vedomia účastníka spolu s inými programami, súbormi, e-mailami a e-mailovými prílohami; prejavuje sa rôznymi spôsobmi, napr. poškodzuje dáta a programy, sleduje súkromné informácie, zahlcuje IP siete, umožňuje neautorizovaný prístup k IT prostriedkom.
 1. Antivírus je špeciálny počítačový program, alebo súbor opatrení určených na identifikovanie a prípadne aj na odstraňovanie vírusov.
 1. SPAM je nevyžiadaná správa, ktoré bola doručená účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Takáto nevyžiadaná správa obsahuje najčastejšie reklamné informácie.
 1. Antispam je súbor opatrení určený na identifikáciu a prípadne aj na zamedzenie spamu. Ak antispam identifikuje správu ako spam, vykoná definované opatrenia (oznámenie alebo vymazanie).
 1. Nevyžiadaná prevádzka na sieti je tvorená dátami, ktoré zamedzia alebo obmedzia používanie služby účastníkovi bez jeho vedomia, alebo jeho požiadavky (útoky typu DoS, a pod.).
 1. Podnik je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu podľa zákona o elektronických komunikáciách.
 1. Zmluvný predajca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s Bz-Softom uzavretú zmluvu o obchodnom zastúpení na predaj služby.

Článok III
Základná charakteristika služby a podmienky jej poskytovania

 1. Bz-Soft poskytuje službu na základe zmluvy o pripojení, ktorú uzavrie s účastníkom podľa § 43 zákona o elektronických komunikáciách. Bz-Soft môže odmietnuť uzavrieť zmluvu o pripojení, ak
 • poskytovanie služby je na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu a kvalite technicky neuskutočniteľné;
 • záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu o pripojení, najmä preto, že je dlžníkom Bz-Softu alebo iného podniku alebo nepredloží doklady preukazujúce jeho totožnosť, právnu subjektivitu, miesto podnikania, adresu trvalého bydliska, sídlo;
 • záujemca nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.
 1. Služba umožňuje účastníkovi prístup do siete Internet, a to za podmienok uvedených v zmluve o pripojení, v špecifikácii služby, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife. K službe si účastník môže objednať doplnkové služby.
 1. Podrobnosti o službe vrátane doplnkových služieb sú uvedené v tarife a zriaďovacom protokole.
 1. Službu možno poskytovať, len ak záujemca zabezpečí doklady potrebné pre jednotlivé spôsoby pripojenia (čl. II ods.1) a ak má funkčné a správne nakonfigurované technické vybavenie, ktoré spĺňa technické normy a technické špecifikácie platné pre službu.
 1. Bz-Soft sprístupní službu účastníkovi dňom vystavenia zriaďovacieho protokolu, pokiaľ sa strany nedohodnú na inom.

Článok IV
Zmluva o pripojení – postup pri uzavieraní zmluvy

 1. Zmluva sa uzaviera na základe objednávky záujemcu. Formulár na podanie objednávky je k dispozícii v sídle Bz-Softu, v jeho pobočkách a u zmluvných predajcov.
 1. Po podaní objednávky Bz-Soft pripraví návrh zmluvy a po podpísaní ho v dvoch vyhotoveniach predloží záujemcovi. K návrhu pripojí tieto všeobecné podmienky a tarifu, ako aj zoznam dokladov, ktoré je záujemca povinný zabezpečiť pre pripojenie. Bz-Soft je návrhom zmluvy viazaný 14 dní odo dňa jeho predloženia záujemcovi.
 1. Predložený návrh zmluvy podpisuje záujemca sám alebo jeho splnomocnený alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa originálom alebo kópiou rozhodnutia príslušného orgánu. V mene právnickej osoby návrh zmluvy podpíše štatutárny orgán zapísaný v obchodnom alebo inom zákonom určenom registri alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.
 1. Podpísanú zmluvu záujemca (jeho zástupca) v jednom vyhotovení bez zbytočného odkladu doručí Bz-Softu. Dňom doručenia je zmluva uzavretá a týmto dňom nadobúda aj účinnosť, ak nie je výslovne dojednané, že účinnosť nadobúda neskorším dňom. Ak účastník nepredloží spolu so zmluvou aj doklady, ktoré je povinný zabezpečiť pre jednotlivé spôsoby pripojenia, účinnosť zmluvy sa odkladá do času predloženia týchto dokladov.
 1. Postup podľa odsekov 1 až 4 platí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok V
Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník má právo na
 • poskytovanie služby za podmienok stanovených v zmluve o pripojení, špecifikácii služby, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife;
 • bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré účastník nezavinil;
 • vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovanie služby, ak Bz-Soft neposkytovanie služby zavinil; toto právo možno uplatniť v lehotách uvedených v reklamačnom poriadku, najneskoršie však do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby;
 • prehľadné vyúčtovanie ceny poskytovanej služby.
 1. Účastník je povinný 
 • platiť riadne a včas cenu poskytovanej služby;
 • používať službu v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, zmluvou o pripojení, týmito všeobecnými podmienkami a v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • používať iba také telekomunikačné zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov;
 • dodržiavať pri tvorbe dynamických www stránok bezpečnostné nastavenia operačného systému a po vyzvaní administrátorom systému predložiť zdrojové texty programov (scriptov) na nahliadnutie za účelom overenia ich bezpečnosti;
 • chrániť prístupové meno a heslo pred zverejnením a pri podozrení z ich zneužitia bez zbytočného odkladu zabezpečiť zmenu hesla;
 • pri zistení poruchy v poskytovaní služby postupovať podľa reklamačného poriadku;
 • oznamovať Bz-Softu bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných na vzájomnú komunikáciu
 • plnenie zmluvy o pripojení;
 • zdržať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie služby (čl. VI ods. 2 písm. c) ani neumožniť svojim konaním takéto konanie tretej osobe;
 • nevyužívať ani neumožniť tretej osobe využívanie služby (okrem blízkych osôb a rodinných príslušníkov)
 • poskytovať Bz-Softu potrebnú súčinnosť k plneniu zmluvy o pripojení.

Článok VI
Práva a povinnosti Bz-Softu

 1. Bz-Soft má právo
 • na riadne a včasné zaplatenie ceny poskytovanej služby a v prípade, že nebolo možné z technických alebo iných príčin zahrnúť do faktúry časť ceny služby poskytnutej v zúčtovacom období, ktorého sa týka predmetná faktúra, vyfakturovať túto časť ceny služby dodatočne; Bz-Soft má právo na zaplatenie ceny, ak jej vyúčtovanie doručil účastníkovi do dvanástich mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia;
 • na náhradu škody spôsobenej účastníkom na sieti alebo telekomunikačnom zariadení Bz-Softu;
 • obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby na nevyhnutný čas z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov;
 • kontrolovať odchádzajúcu elektronickú poštu účastníka antivírusovým programom a antispamom za účelom zabezpečenia ochrany svojej siete a služieb;
 • odmietnuť vystavenie dynamických www stránok účastníka, ak nespĺňajú bezpečnostné kritériá určené Bz-Softom;
 • zablokovať schránku alebo www priestor účastníka, ak jeho schránka alebo www priestor prekračujú objednanú veľkosť a ak túto veľkosť účastník neupraví ani po upozornení zo strany Bz-Softu;
 • informovať účastníka o produktoch, novinkách a o zmenách v službe a v doplnkových službách, ako aj o zavedení nových doplnkových služieb, k čomu účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje svoj súhlas;
 • uskutočniť dodatočné spôsoby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu siete, účastníkovho užívania služby, za predpokladu že to nespôsobí dodatočné finančné náklady účastníka;
 • viditeľne označiť pracovisko/miesto zriadenia služby svojim obchodným menom a kntaktnými údajmi.
 1. Bz-Soft má právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby ďalej vtedy, ak účastník
 • nezaplatí cenu poskytovanej služby v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre alebo vo vyúčtovaní;
 • porušuje zmluvné podmienky;
 • zneužíva službu alebo umožní jej zneužívanie; za „zneužívanie služby“ sa považuje najmä: šírenie SPAM, prenikanie do systémov iných účastníkov a podnikov, DoS útoky, šírenie vírusov, pornografie, informácií propagujúcich násilie, ako aj ďalších informácií, ktoré sú v rozpore s právom, dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku, umožnenie využívania poskytovanej služby za odplatu tretím osobám, ak účastník uviedol o svojej osobe nesprávne identifikačné údaje, alebo ak zmeny v údajoch včas neoznámil, porušenie povinnosti uvedenej v čl. V ods. 2 písm. d) a písm. i).
 • vstúpil do likvidácie, alebo na účastníka alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, alebo zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola uvalená nútená správa alebo nariadená daňová alebo iná exekúcia.
 1. Na obmedzenie alebo prerušenie služby podľa odseku 2 tohto článku VI je Bz-Soft oprávnený, až dokiaľ nepominú dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušeniu služby. Za obnovenie poskytovania služby môže požadovať zaplatenie poplatku podľa tarify.
 1. Bz-Soft je povinný
 • uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom, ak nie sú dôvody na jej odmietnutie podľa čl. III ods.1;
 • poskytovať účastníkovi službu v dojednanom mieste, rozsahu a kvalite;
 • bezodplatne odstrániť poruchy v poskytovaní služby, ktoré Bz-Soft zaviní;
 • oznámiť účastníkovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to elektronickou poštou, alebo zverejnením na internetovej stránke Bz-Softu;
 • oznámiť účastníkovi dátum sprístupnenia služby, identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce účastníkovi prístup do Internetu;
 • viesť evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. v platnom znení alebo údajov ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách;
 • oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred.

Článok VII
Zmena zmluvy

 1. Zmluvu možno meniť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov. Ak dôjde k zmene všeobecných podmienok alebo tarify, dodatok k zmluve je uzavretý nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných podmienok alebo tarify. Pre postup pri uzavieraní dodatkov inak platia ustanovenia čl. IV.
 1. Dodatok k zmluve možno uzavrieť aj tak, že Bz-Soft vykoná zmenu v službe na základe účastníkom vyplnenej a doručenej objednávky.

Článok VIII
Doba trvania zmluvy

 1. Zmluva o pripojení sa uzaviera na dobu neurčitú, ak v samotnej zmluve nie je dohodnuté že sa uzaviera na dobu určitú (doba určitá ďalej aj ako „doba viazanosti“).
 2. Pokiaľ bola zmluva dojednaná na dobu určitú a podmienky na predĺženie poskytovania služby nie sú výslovne dojednané v samotnej zmluve, platí, že ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti zmluvy neoznámi písomnou formou druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na predĺžení platnosti zmluvy, jej platnosť sa predlžuje na dobu, na ktorú bola pôvodne uzavretá.
 3. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, smrťou účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho a výpoveďou resp. odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach.
 4. Účastník môže vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Ak účastník vypovie zmluvu pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby, Bz-Soft môže požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so zriaďovaním služby v čase od uzavretia zmluvy do doručenia výpovede a to vo výške uvedenej v tarife v časti Ostatné poplatky – zmluvná pokuta.
 5. Účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak mu Bz-Soft
 • oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje; v takomto prípade môže účastník doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr ku dňu, kedy takáto zmena nadobudne účinnosť;
 • neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje;
 • opakovane ani po reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo službu poskytuje s podstatnými vadami;
 • opakovane neodstráni poruchu služby v čase uvedenom v oznámení o prešetrení reklamácie, ak ide o poruchu ktorú Bz-Soft zavinil.
 1. Bz-Soft môže odstúpiť od zmluvy, ak účastník
 • opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia siete, ktorá sa používa na poskytovanie služby, alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
 • nezaplatí cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
 • pripojí na sieť, ktorá sa používa na poskytovanie služby zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa takéto zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Bz-Softu ho neodpojí;
 • opakovane použije poskytovanú službu spôsobom, ktorý znemožňuje Bz-Softu kontrolu používania služby;
 • opakovane poruší podmienky zmluvy o pripojení;
 1. Bz-Soft môže odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.
 1. Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedela o dôvodoch na odstúpenie a tieto dôvody uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy. Právne účinky odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane. Plnenia ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa odstúpenia od zmluvy si nevracajú.

Článok IX
Cena za poskytovanie služby a platobné podmienky

 1. Cena za poskytovanie služby vrátane zliav, príplatkov a bezplatného poskytovania služby, ako aj podmienky za akých sa cena uplatňuje a za akých možno meniť jej výšku, obsahuje tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle Bz-Softu, jeho pobočkách u zmluvných predajcov a na stránke www.bzsoft.sk. Pokiaľ cena nie je dojednaná v samotnej zmluve, je určená odkazom na tarifu.
 1. Pre určenie faktúrovanej ceny za poskytované služby je rozhodujúci odpočet poskytnutých služieb účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme Bz-Softu.
 1. Cena za službu bude počas platnosti zmluvy vyúčtovávaná Bz-Softom účastníkovi vo forme faktúry spätne za predchádzajúce fakturačné obdobie (služby čerpané nad rámec predplatného) spolu s predplatným za službu na aktuálne fakturačné obdobie.
 1. Bz-Soft má právo na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v tarife, a to najmä vydaním novej tarify alebo dodatku k jestvujúcej tarife (ďalej len „zmena tarify“). Bz-Soft bude vopred informovať účastníkov o zvýšení tarify a to zverejnením jej zmeny. Zverejnením zmeny tarify sa rozumie jej sprístupnenie v sídle Bz-Softu, jeho pobočkách, u zmluvných predajcov, alebo na internetovej stránke Bz-Softu, prípadne zaslaním zmenenej tarify účastníkovi elektronickou poštou.
 1. Bz-Soft môže požadovať zaplatenie ceny alebo jej časti pred začatím poskytovania služby. Ak zmluva o pripojení zanikne odstúpením od zmluvy zo strany Bz-Softu, na základe výpovede danej účastníkom, dohodou zmluvných strán na návrh účastníka alebo ak dôjde zo strany účastníka k zmene služby na službu s nižším mesačným poplatkom, účastníkovi sa nevracia pomerná časť predplatného za službu.
 1. Cenu možno platiť prevodným príkazom z účtu účastníka, inkasom z účtu účastníka, priamym vkladom na účet Bz-Softu, ako aj v hotovosti v sídle Bz-Softu. O zaplatení ceny v hotovosti vydá Bz-Soft účastníkovi potvrdenie.
 1. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky zo zmluvného vzťahu so Bz-Softom riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca úplne a správne uvedené hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku, číslo účtu a kód banky spoločnosti Bz-Soft. Za včasnú úhradu sa považuje v prípade bezhotovostnej úhrady, úhrada pripísaná na účet Bz-Softu najneskôr v deň splatnosti faktúry a v prípade hotovostnej úhrady do pokladne Bz-Softu najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre.
 1. U účastníkov u ktorých platné právne predpisy dovoľujú doručovanie faktúr v inej ako písomnej forme, alebo pokiaľ postačuje predloženie len vyúčtovania v inej ako písomnej forme, je Bz-Soft oprávnený doručovať faktúru resp. vyúčtovanie v elektronickej forme.
 1. Za predpokladu, že právne predpisy budú umožňovať Bz-Softu doručovať faktúry účastníkovi v elektronickej forme do jeho kontaktnej e-mailovej schránky uvedenej v zmluve o pripojení, je Bz-Soft oprávnený na takýto spôsob vyúčtovania ceny. Za deň doručenia faktúry podľa predošlej vety sa bude pokladať deň, v ktorý bola táto preukázateľne doručená účastníkovi do jeho kontaktnej e-mailovej schránky.
 1. Ak účastník nezaplatí cenu za poskytnutú službu riadne a včas, Bz-Soft je oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tarify a to pre každý jednotlivý prípad omeškania. Úroky z omeškania a zmluvná pokuta môžu byť súčasťou vyúčtovania za nasledujúci kalendárny mesiac.
 1. Cena je splatná v lehote uvedenej vo faktúre resp. vo vyúčtovaní.
 1. Ak má účastník preplatok na cene za poskytovanú službu, Bz-Soft môže preplatok započítať na úhradu za najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby.
 1. Bz-Soft je oprávnený započítať akékoľvek zálohy, záväzky Bz-Softu z vystavených dobropisov a preplatky účastníka s jeho existujúcimi záväzkami voči Bz-Softu, vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premlčané, a to aj bez ďalšieho výslovného súhlasu účastníka.

Článok X
Zodpovednosť Bz-Softu

 1. Bz-Soft zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí účastníkovi porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach alebo v tarife len v prípade, že Bz-Soft porušenie týchto povinností zavinil. Za škodu nezodpovedá, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, nie ušlý zisk, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.
 1. Bz-Soft nezodpovedá za škodu, ak účastník spôsobí výpadok alebo obmedzenie pripojenia nesprávnym zásahom v delegovanej administrácii cez webové rozhranie doplnkových služieb, prípadne iným svojím konaním. Bz-Soft tiež nezodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia. Bz-Soft nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla účastníkovi vymazaním e-mailu, prítomnosťou vírusu v e-maili účastníka, a to ani v prípade, keď e-mail prešiel antivírusovou kontrolou alebo v prípade, keď antivírus identifikoval e-mail ako zavírený, aj keď v skutočnosti zavírený nebol.
 1. Bz-Soft nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania služby účastníkom, v prípade nevyžiadanej prevádzky na sieti (útoky typu DoS, a pod.). Bz-Soft nezodpovedá za poškodenie alebo stratu informácií, dát alebo elektronických súborov účastníka.
 1. Ak Bz-Soft zodpovedá za škodu v zmysle tohto článku, jeho povinnosť na náhradu vzniknutej škody je obmedzená na povinnosť vrátiť účastníkovi pomernú časť ceny za čas neposkytovania služby, resp. neposkytovania služby v rozsahu a kvalite podľa všeobecných podmienok a zmluvy o pripojení.

Článok XI
Zodpovednosť účastníka

 1. Účastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Bz-Softu porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife. Najmä zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí neoprávneným využívaním pripojenia alebo telekomunikačného zariadenia alebo siete Bz-Softu, neoprávneným zasahovaním do poskytovania služby alebo zneužívaním služby a tiež umožnením takéhoto zásahu, resp. protiprávneho užívania tretej osobe. Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.
 1. Účastník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním SPAM-u alebo iným neoprávneným konaním.
 1. Účastník zodpovedá za obsah svojich www stránok.

Článok XII
Reklamačný poriadok

 1. Účastník môže reklamovať kvalitu služby a správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu. Reklamáciu treba podať písomne (vrátane faxu) alebo osobne v Bz-Softe v lehote 30 dní odo dňa zistenia, že služba nie je poskytovaná v dojednanej kvalite alebo v lehote 30 dní odo dňa odoslania vyúčtovania ceny. Márnym uplynutím týchto lehôt právo na reklamáciu účastníkovi zaniká.
 1. Účastník postupuje podľa reklamačného poriadku aj pri uplatňovaní práva na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny, ak neposkytovanie služby zavinil Bz-Soft a ak účastník uplatní právo do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby. Márnym uplynutím tejto lehoty právo na vrátenie pomernej časti ceny zaniká.
 1. Oddelenie služieb zákazníkom Bz-Softu reklamáciu bez zbytočného odkladu prešetrí. Výsledok prešetrenia oznámi účastníkovi písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Ak nebude možné vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní od jej doručenia, Bz-Soft oznámi účastníkovi dôvody a náhradný termín vybavenia reklamácie, čo sa nebude považovať za porušenie zmluvy o pripojení. Náhradný termín vybavenia reklamácie nemôže byť dlhší ako 60 dni od jej prijatia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.
 1. Reklamácia vo veci vyúčtovania ceny, ako aj reklamácia kvality poskytnutej služby nemá odkladný účinok na úhradu ceny za poskytovanú službu. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, Bz-Soft umožní účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo umožní účastníkovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby najviac v troch mesačných splátkach. Ak sa služba využíva kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, priemerný rozsah využívania služby sa vypočíta za celé obdobie jej využívania.
 1. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník alebo koncový užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
 1. Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa odseku 4, Bz-Soft má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady, a to vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
 1. Ak Bz-Soft zistí, že cena za poskytnutú službu nebola vyúčtovaná v správnej výške, preplatok započíta na úhradu za najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby. Ak započítanie nebude možné, Bz-Soft preplatok účastníkovi vráti spolu s oznámením o prešetrení reklamácie.
 1. Ak účastník nebude spokojný s vybavením reklamácie, môže požiadať Telekomunikačný úrad SR o mimosúdne riešenie sporu podľa § 73 zákona o elektronických komunikáciách. Tým nie je dotknuté právo účastníka domáhať sa ochrany na súde alebo v rozhodcovskom konaní.
 1. Ak účastník podá opakovane reklamáciu v tej istej veci a táto nebude obsahovať nové skutočnosti, Bz-Soft nemá povinnosť prešetriť takúto reklamáciu.

Článok XIII
Osobné údaje účastníka

 1. Bz-Soft je oprávnený na základe zákona o elektronických komunikáciách a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje účastníka
 • meno, priezvisko a akademický titul;
 • adresu trvalého (prechodného) bydliska;
 • číslo dokladu totožnosti, dátum a miesto vydania;
 • výška pohľadávky za poskytovanú službu;
 • označenie peňažného ústavu a číslo účtu, ak sa cena za poskytnutú službu bude platiť na základe príkazu na inkaso.
 1. Údaje uvedené v odseku 1 je Bz-Soft oprávený zhromažďovať a spracúvať za účelom:
 • uzavretia a plnenia zmluvy o pripojení,
 • fakturácie resp. vyúčtovania ceny a evidencie pohľadávok,
 • vypracovania zoznamu účastníkov,
 • spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách.
 1. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa týchto všeobecných podmienok sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o pripojení a v prípadoch uskutočňovania vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutú službu, na vybavenie podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Bz-Soft oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o pripojení. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že Bz-Soft nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka.
 1. Účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto všeobecných podmienok, ako aj za účelom ich poskytnutia zmluvným predajcom a osobám oprávneným vymáhať pre Bz-Soft pohľadávky za poskytovanú službu.
 1. Účastník je oprávnený písomne odvolať svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov udelený Bz-Softu v zmysle týchto všeobecných podmienok až po uplynutí doby uvedenej v ods. 3.
 1. Na účel preukázania skutočnosti, či nie je dôvod odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení podľa čl. III ods. 1 a v záujme svojej účinnej ochrany Bz-Soft môže získavať od iných podnikov nevyhnutné osobné údaje na zistenie, či záujemca nie je ich dlžníkom za poskytnutú sieť, službu alebo sieť a službu, alebo osobou, ktorá odcudzila alebo poškodila telekomunikačné zariadenie alebo zneužila telekomunikačné zariadenie alebo službu. Nevyhnutnými osobnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Obdobne môže Bz-Soft poskytovať tieto osobné údaje na uvedený účel iným podnikom.

Článok XIV
Doručovanie

 1. Písomnosti bude Bz-Soft doručovať účastníkovi na adresu jeho bydliska (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba). V zmluve o pripojení možno dohodnúť, že písomnosti sa budú doručovať účastníkovi na inú adresu.
 1. Účastník bude písomnosti doručovať Bz-Softu na adresu jeho sídla, ak v zmluve o pripojení alebo v týchto všeobecných podmienkach nie je uvedené inak.
 1. Pre doručovanie písomností poštou platia ustanovenia Poštového poriadku. Ak sa písomnosť doručuje poštou ako doporučená listová zásielka s doručenkou, písomnosť sa považuje za doručenú, ak ju pošta vráti odosielateľovi preto, lebo adresát odoprel zásielku prevziať alebo si ju na pošte nevyzdvihol v odbernej lehote.
 1. Bz-Soft je oprávnený doručovať písomnosti a iné informácie aj elektronickou poštou, a to na kontaktnú emailovú adresu účastníka uvedenú v zmluve o pripojení.

Článok XV
Príslušné právo a riešenie sporov

 1. Právne vzťahy medzi Bz-Softom a účastníkom súvisiace s poskytovaním služby, ktoré nie sú upravené v zmluve o pripojení alebo v týchto všeobecných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách. Ak tento zákon niektoré vzťahy neupravuje, použijú sa ustanovenia Obchodného zákonníka.
 1. Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi Bz-Softom a účastníkom aj vtedy, ak účastník nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt alebo sídlo.
 1. Spory vzniknuté z právnych vzťahov podľa odsekov 1 a 2 budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním, najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.
 1. Ak sa spor nevyrieši podľa odseku 3, zmluvné strany sú oprávnené uplatniť svoje právo na príslušnom súde Slovenskej republiky. Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má Bz-Soft sídlo.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2017.
 1. Všeobecné podmienky môže záujemca získať v sídle Bz-Softu, v jeho pobočkách a u zmluvných predajcov.
 1. Všeobecné podmienky a ich aktualizácie zaslané elektronickou poštou alebo zverejnené na stránke Bz- Softu sa považujú za doručené užívateľovi dňom ich zaslania, alebo zverejnenia.

Súhlas účastníka

……………………………………………………………………

(podpis účastníka)