Objednávka

Služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet firmou Bz-Soft, s. r. o.

Služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet podľa §43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení

Služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet podľa §43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení

Služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet podľa §43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení

Služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet podľa §43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení

Služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet podľa §43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení

  • Základné údaje o objednávateľovi
  • Adressa
  • Kontaktné údaje
  • Údaje o objednávanej službe
  • Potvrdenie objednávky

Ja, nižšie podpísaný účastník

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):

Rodné číslo/dátum narodenia:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo

Ulica:

Číslo:

Obec:

PSČ:

PO BOX:

Uveďte aktuálne kontaktné údaje o Vás prípadne Vašej firme, na ktorých Vás bude možné zastihnúť

Telefón:

Fax:

e-mail:

Osoba oprávnená na podpísanie zmluvy:

Priezvisko, meno, titul:

Kontakt:

zriadenie prístupu do siete Internet podľa tarify

Typ pripojenia

Rýchlosť pripojenia do (kbit/s):

Iné dojednania

Zriadenie prístupu do siete Internet je počínajúc dňom:

5. Adresa umiestnenia účastníckeho uzla: (vypĺňa sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. ak účastník využíva P.O. BOX)

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):

Ulica:

Číslo:

Obec:

PSČ:

PO BOX:

Záväzné potvrdenie objednávky

Účastník podpisom tejto objednávky súhlasí s tým, že pokiaľ poskytovateľ vykonaná všetky úkony potrebné na riadne zavedenie služby v zmysle tejto objednávky (ako napr. výjazd na adresu požadovaného zriadenia služby, zameranie signálu, atď.), a v mieste požadovaného zriadenia pripojenia bude vhodný signál na zriadenie služby v zmysle tejto objednávky, poskytovateľ si môže u účastníka uplatňovať paušálnu sumu 66,39 €, (2000,- Sk) ako úhradu nákladov a vzniknutej škody vyvolanej touto objednávkou, ak účastník odmietne uzavrieť zmluvu o pripojení.

objednávam si dnešného dňa:

formou podanej alebo vypísanej objednávky u poskytovateľa Bz-Soft, s. r. o., so sídlom Ťatliakova 1823/2, Dolný Kubín 026 01, IČO: 36 438 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17002/L (ďalej len „Bz-Soft“) v mene spoločnosti koná konateľ Ing. Alojz Bobček

Potvrdzujem, že vyššie uvedeného dňa som podal(a) objednávku tohto znenia:

Miesto:

Dátum: